Referat – Generalforsamling År 2000

29. januar 2021

Afholdt online onsdag d. 27/ 1 2021

Dagsordenen

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af 2 stemmetællere.
 3. Bestyrelsen aflægger beretning.
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. På valg er:
  1. Bestyrelsesmedlemmer
  2. Suppleanter
  3. Revisorer
  4. Revisorsuppleant
  5. Eventuelt

Ad.1

Anette Petersen valgt som dirigent.
Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.

Ad.2

Stemmetællerne er Britt Ganderup og Robert Wandler.

Ad. 3

Formanden fremlagde årsberetningen, som også blev godkendt.

Se formandens vedhæftede skriftlige beretning.

Ad.4

Regnskabet blev fremlagt v/ Bente Elmsted, regnskabet godkendes.

Der har været en opmærksomhed på, at vores udestående gavekort skal indløses. Der kan evt. laves et opslag på facebook og evt. til møde i Erhvervsforeningen d. 28. jan. 2021.
Se vedhæftet dokument ”Regnskab 2020”

Ad.5

Der er indkommet et forslag til en vedtægtsændring. § 3, stk. 2 ønskes ændret til: en bestyrelse der ledes af fem medlemmer og ingen suppleanter. Vedtaget og ændret.

 • 5.1: punkt 7 linje b og d ønskes slettes. Vedtaget og ændret.

Ad. 6

Kontingentet er uændret: 75 kr. private og 125 kr. foreninger, forretninger.

Ad. 7

På valg af bestyrelsesmedlemmer:

 • Kristian Andersen– ønsker genvalg. Er på valg igen 2023
 • Robert Wandler– ønsker genvalg. Er på valg igen i 2023
 • Anette Petersen – ønsker ikke genvalg
 • John Jacobsen – valgt. Tillykke med valget. Er på valg igen i 2023
 • Pernille Kirkeskov Hansen– ønsker at træde ud af bestyrelsen
 • Bente Elmsted – ønsker at træde ud af bestyrelsen
 • Sanne K. Madsen– ønsker at træde ud af bestyrelsen
 • Linda Kristiansen – er først på valg i 2022
 • Britt Ganderup– valgt for et år – og dermed på valg igen i 2022
 • Hedvig Koefod ønsker at stoppe som suppleant., og der er derfor ingen på suppleantlisten.

Den nye bestyrelse er:

 • John Jacobsen
 • Kristian Andersen
 • Robert Wandler
 • Linda Kristiansen
 • Britt Ganderup

Revisorer:

 • Mike Madsen
 • Christian Nielsen

Ad. 8

Pernille takkede for godt samarbejde, mange gode år og oplevelser.

Referatet fra dette års generalforsamling skal underskrives af den nye bestyrelse under coronavenlige forhold hos Pernille.

Anette takkede for de gode oplevelser, mange minder og fællesskaber, som hun har haft igennem årene i foreningen.

Hedvig takker ligeledes for et godt samarbejde igennem mange år.

 

God vind til den nye bestyrelse ønskes fra alle.

Nyhedsbrev